Przejdź do treści

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Realizacja obowiązku informacyjnego, nt. przetwarzania danych osobowych przez Producent Wyrobów Papierniczych „JACK-POL” Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Portowa 1B, 55-200 Oława.

Niniejszym, w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) spółka Producent Wyrobów Papierniczych „JACK-POL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oławie, ul. Portowa 1 B, (dalej „Administrator”), informuje:

1) Administratorem danych jest spółka Producent Wyrobów Papierniczych „JACK-POL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oławie, ul. Portowa 1 B., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000183826, NIP: 912-17-69-336;

2) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów;b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub strony trzecie;

3) Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) wykonanie umowy sprzedaży lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umowy;
b) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;
c) prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur;
d) prowadzenia działań marketingowych;

4) Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
a) W zakresie dostaw, przekazania dokumentacji – firmy logistyczne i operatorzy pocztowi;
b) W zakresie dokonywania transferów środków płatniczych – banki;
c) W zakresie wymogów prawa krajowego i unijnego – organy państwowe i Unii Europejskiej;
d) Podwykonawcy Administratora w zakresie świadczonych dla Pani/Pana usług;
e) W zakresie spornych wierzytelności, upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy, organy państwowe) oraz współpracujące firmy windykacyjne i kancelarie prawne.
f) Firmy świadczące usługi w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nas działalności gospodarczej, tj. informatyczne, audytorskie, prawne, windykacyjne.

5) Dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres, w którym Administrator będzie mieć ku temu podstawę prawną, a więc:
a) dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży, dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy;
b) dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny (podstawowy termin dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata, a dla umowy sprzedaży 2 lata);
c) dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych;
d) dla celów marketingowych, dane są przechowywane przez okres nie dłuższy, niż do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowej;

6) Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania z wymienionych praw, należy kontaktować się z Administratorem;

7) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, każda osoba, która wyraziła taką zgodę ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z wymienionego prawa, należy kontaktować się z Administratorem;

8) Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;

9) Podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

POIR
RP
NCBR
EFRR