WIOŚ WYKLUCZA
JACK-POL
JAKO SPRAWCĘ ZATRUCIA ODRY

Oława, 09.09.2022 r.

WIOŚ WYKLUCZA JACK-POL JAKO SPRAWCĘ ZATRUCIA ODRY 

Wyniki analizy próbek z sierpnia 2022 r. Wojewódzkiego Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu (WIOŚ) nie pozostawiają złudzeń, Jack – Pol nie jest firmą, która zatruła Odrę lub przyczyniła się w jakikolwiek sposób do śnięcia ryb. Dodatkowo WIOŚ informuje, że oczyszczona woda technologiczna odprowadzana do Odry przez Jack-Pol jest czystsza niż ta, która w niej płynie. 

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu w dniu drugim i trzecim sierpnia 2022 r. przeprowadzili działania w trybie art. 10b ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska  na terenie Jack-Pol Sp. z o.o. w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku, określonego w art. 182 paragraf 1 ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks Karny (t.j. Dz. U. z 2022 r. pozycja 1138) oraz wykroczenia, o którym mowa w art. 476 ust. 1 Ustawy  z dnia 20.07.2017 r. Prawo Wodne – Kto bez wymaganej zgody wodnoprawnej albo z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym korzysta z wód lub wykonuje urządzenia wodne albo inne czynności wymagające pozwolenia wodnoprawnego podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. W efekcie, WIOŚ przeprowadził oględziny oraz dokonał poboru próbek  w dniach 2. i 3. sierpnia 2022 r. z wylotów kanalizacji Jack-Pol.  

O wynikach badań WIOŚ informuje w piśmie, w którym czytamy: - „W wyniku analizy wody pobranej z Kanału Odry powyżej i poniżej wylotu z oczyszczalni Jack-Pol sp. Z o.o. oraz ścieków pobranych z tego wylotu wykluczyły Jack-Pol sp. z o.o. jako sprawcę zanieczyszczenia powodującego śnięcie ryb. Parametry zanieczyszczeń były znacznie wyższe na początku kanału (jeszcze przed wylotem Jack-Pol) niż za śluzą. Ponadto parametry zrzucanych ścieków były znacznie niższe niż wody w Kanale. Przykładowo, w dniu 02,08.22 PEW (przewodność) przed zrzutem ścieków i przed śluzą była 2180 uS/cm, z wylotów nowobudowanej oczyszczalni (wody z odwodnienia wykopów) oraz wód deszczowych – 1400-1500 uS/cm, natomiast za śluzą w kanale 1760 us/CM (spadek parametrów). Chlorki powyżej śluzy i wylotów Jack-Pol – 617 mg/l, poniżej śluzy – 439 mg/l, z wylotów Jack-Pol 200-300 mg/l.”

Z protokołu WIOŚ oraz wyników badań jasno wynika, że Jack-Pol nie zanieczyszcza Odry, ani nie przyczynił się do katastrofy ekologicznej na rzece. Ponadto, WIOŚ wskazuje że oczyszczona woda technologiczna odprowadzana do rzeki przez firmę Jack-Pol, jest czystsza niż ta, która płynie w Odrze. 

- Jesteśmy firmą ekologiczna z założenia, gdyż co roku przerabiamy 12 tysięcy ton makulatury, która bez Jack-Pol trafiłaby na wysypiska śmieci lub w inny sposób zanieczyściłaby naszą planetę. Dzięki naszej rodzinnej firmie, co roku ponad 20 tysięcy drzew nie jest ściętych. – mówi Jacek Woźniak, prezes zarządu Jack-Pol. - Od lat inwestujemy w ekologię i czystą produkcję. Produkujemy papiery higieniczne z białej makulatury. Jesteśmy również producentem bibułek TISSUE z sortowanej makulatury w oparciu o procesy 100% recyklingu, dzięki czemu ulegają one szybkiej biodegradacji i są przyjazne dla środowiska. Bardzo dużą uwagę przywiązujemy do jakości artykułów, w czym pomaga nam współpraca z Instytutem Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej. Dbamy o środowisko naturalne, co potwierdza certyfikat FSC® oraz Świadectwo Jakości Zdrowotnej Państwowego Zakładu Higieny. A mimo to zostaliśmy, bez żadnych podstaw oskarżeni. Tworzona wokół naszej spółki atmosfera, jako firmy która zanieczyszcza Odrę, jest bardzo krzywdząca i nieprawdziwa co potwierdzają między innymi ostatnie wyniki badań WIOŚ we Wrocławiu. – podsumowuje prezes Jack-Pol sp. z o.o. 

Jack-Pol stale inwestuje w nowoczesne i ekologiczne rozwiązania oraz linie technologiczne. Dobrym przykładem, może być bardzo innowacyjny na skalę europejską, ekologiczny projekt, którego realizację firma rozpoczęła w 2020 r. Jego budżet to 70 mln zł, z czego ponad 50 mln zł jest inwestowane ze środków własnych przedsiębiorstwa, a resztę finansuje UE. Dzięki tej innowacji, w Jack-Pol w dużej mierze procesy produkcji działają już w cyklu zamkniętym. Powstało także m.in. laboratorium, które codziennie kontroluje stan bezpieczeństwa odprowadzanych wód, a jego prace są nadzorowane i kontrolowane przez odpowiednie organy i instytucje państwowe. Dodatkowo, spółka w lipcu br. uruchomiła część instalacji do zamknięcia obiegu wód technologicznych, tj. reaktor biologiczny oczyszczania wód technologicznych, dzięki czemu nie ma potrzeby ich wywożenia do zewnętrznych oczyszczalni. Do kanału Odry firma odprowadza tylko oczyszczoną wodę technologiczną, która nie stanowi zagrożenia dla środowiska, co potwierdzają wszystkie posiadane przez firmę pozwolenia, a także wyniki badań WIOŚ we Wrocławiu. Dzięki temu ekologicznemu projektowi, którego data zakończenia przepada w 2023 r., firma Jack-Pol stanie się pionierami czystej, ponadstandardowo ekologicznej produkcji w obiegu zamkniętym, nie tylko na skalę Polski, ale także Europy.

***

O Jack-Pol

Produkujemy papiery higieniczne z makulatury od 27 lat. Jesteśmy również producentem bibuły TISSUE z sortowanej makulatury opartej w 100% na procesach recyklingu, dzięki czemu jest szybko biodegradowalna i ekologiczna. Bardzo dużą uwagę przykładamy do jakości artykułów, w czym pomaga nam współpraca z Instytutem Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej. Dbamy o środowisko naturalne, co potwierdza certifikat FSC® i Świadectwo Jakości Zdrowotnej Państwowego Zakładu Higieny i podjęte starania o certyfikację Ecolabel. Jesteśmy specjalistami w produkcji papierów toaletowych, ręczników papierowych, czyściw do użytku profesjonalnego dla branży AFH, której dużą cześć kierujemy do krajów Unii Europejskiej. Tworzymy produkty skierowane do branży RETAIL, skupiając się na przygotowaniu i oferowaniu najlepszych rozwiązań pod kątem jakości i ceny. Nieustannie inwestujemy w linie technologiczne i rozwój pracowników Naszym klientom zapewniamy komfort użytkowania produktów i satysfakcję z poziomu oferowanych usług.